قابل توجه دستیاران جدید الورود

ساعت شروع کارگاه ها از ساعت 8صبح لغایت 17خواهد بود

حضور در کارگاهها وثبت نام جهت صدور گواهی پایان دوره الزامی می باشد .


نام کارگاهکد کارگاهساعاتمحل برگزاریتاریخ شروعنام استادتاریخ پایانظرفیت کارگاهتعداد ثبت نام
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eرکورد در هر صفحهبه روز رسانیاطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد