ردیف نام کارگاه نام استاد تاریخ برگزاری دانلود فایل
3 روش ومدیریت تحقیق سطح سه با محتوای گراندد تئوری دکتر زارع زاده 1397/04/07 دانلود فایل: 1/2 مگا بایت
1 روشها وفنون تدریس سطح یک دکتر فیضی -آقای مرادی 1396/06/01 دانلود فایل: 3.7 مگا بایت
2 کارگاه ارزشیابی بالینی دکتر غفاری 1394/08/14 دانلود فایل: 54 مگا بایت
3 تدریس در فضای مجازی دكتر آیین محمدی 1394/04/15 دانلود فایل: 3.5 مگا بایت