سطوح اجرای دوره های مهارتی دانش افزایی اساتید آیین نامه ها فرم نیاز سنجی کارگاههای آموزشیعناوین دوره های آموزشی مهارتی اساتید معرفی واحد برنامه عملیاتی دوره مهارتیدانلود فایل دوره های مهارتی دانش افزایی اساتید

قابل توجه اساتید محترم شرکت کننده گان در کارگاه  دوره های دانش افزایی اساتید

زمان دوره مهارتی روشها وفنون تدریس سطح سه از 2مردادماه به 9مردادماه تغییر یافت

ساعت شروع کارگاه  دوره مهارتی روشها وفنون تدریس سطح سه با محتوای روش تدریس مشارکتی  8/30صبح لغایت 13/30خواهد بود .

امتیاز دوره ویژه اساتید قابل ارتقا از استادیاری به دانشیاری ودانشیاری به استاد تمامی می باشد .

با توجه به اینکه صدور گواهی های دوره های اساتید  به صورت الکترونیکی می باشد لذا ثبت نام حتما" باید از طریق سایت صورت پذیرد در غیر این صورت امکان صدور گواهی دستی مقدور نمی باشد . اساتید میتوانند یک هفته بعد از اتمام دوره با وارد شدن به سامانه ووارد نمودن کد ملی وانجام ارزشیابی کارگاه نسبت به پرینت گواهی دوره اقدام نمایند .

                                                                                          با احترام واحد دانش افزایی اساتید


نام کارگاهکد کارگاهساعاتمحل برگزاریتاریخ شروعنام استادتاریخ پایانظرفیت کارگاهتعداد ثبت نام
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eرکورد در هر صفحهبه روز رسانیاطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد