عضو محترم هیات علمی
با سلام:
ارتقاء کیفیت آموزش هر دانشگاه مستلزم توانمند سازی اعضاء هیات علمی دانشگاه در مهارتهای آموزشی می باشد تا از این رهگذر حرکت به سمت ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان تسهیل گردد. بدین منظور پرسشنامه در خصوص تعیین میزان نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی طراحی و جهت اعلام نظرات به حضور ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است عنایت فرموده و نسبت به تکمیل پرسشنامه بر حسب میزان نیاز به کارگاه اقدام مقتضی معمول فرمایید.
مرد
زن

بالینی
علوم پایه

استاد
دانشیار
استادیار
مربی
مربی آموزشیار

پزشکی
پرستاری و مامایی ارومیه
دندانپزشکی
داروسازی
بهداشتی
پیراپزشکی
پرستاری و بهداشت خوی
دانشکده پرستاری میاندوآب
دانشکده پرستاری نقده
دانشکده پرستاری بوکان
دانشکده پرستاری سلماس
سایر

نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
مبانی یاددهی و یادگیری
1 تسهیل یادگیری دانشجویان دارم ندارم
2 یادگیری مفهومی و نقشه ذهنی دارم ندارم
3 رویکردها و سبک های یاددهی و یادگیری دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
برنامه ریزی آموزشی
4 تعریف، رویکردها و سطوح برنامه ریزی آموزشی دارم ندارم
5 مدلها و گامهای اساسی در تدوین کوریکولوم دارم ندارم
6 طراحی دوره ها و جلسات درسی دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
روشها و فنون تدریس
7 مبانی و روشهای تدریس دارم ندارم
8 فنون تدریس در گروههای بزرگ، کلاسها، کنفرانس ها و ... دارم ندارم
9 فنون تدریس در گروه های کوچک دارم ندارم
10 روشهای نوین تدریس-1 ( PBL، CPC، آموزش تلفیقی، آموزش بین رشته ای ) دارم ندارم
11 روشهای نوین تدریس-2 ( گزارش صبحگاهی، آموزش سرپایی، راند بالینی، آموزش در جامعه ) دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
ارزشیابی دانشجو
12 روشهای ارزیابی یادگیری-1 (آزمونهای کتبی،شفاهی و عملی) دارم ندارم
13 روشهای ارزیابی یادگیری-2 ( OSCE، Minicex و ..) دارم ندارم
14 روشهای تحلیل و ارزشیابی آزمون ها دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
ارزشیابی برنامه
15 مدلهای ارزشیابی  ارزشیابی درونی  ارزشیابی بیرونی و اعتبار سنجی آموزش دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
پژوهش در آموزش و نظام سلامت
16 روشهای پژوهش در نظام سلامت دارم ندارم
17 نحوه تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی دارم ندارم
18 روشها و فنون تدوین پرسشنامه و ابزار گردآوری داده ها دارم ندارم
19 تحلیل یافته های پژوهشی، SPSS دارم ندارم
20 روشهای ارائه نتایج پژوهش دارم ندارم
21 روشها و فنون جستجوی منابع دارم ندارم
22 رفرانس نویسی، End Note دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
نگارش علمی
23 نگارش مقالات علمی دارم ندارم
24 نحوه تدوین CV و گزارشهای علمی دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
نیاز سنجی آموزشی
25 روشها، حیطه ها و منابع نیازسنجی آموزشی دارم ندارم
26 مدلهای نیاز سنجی آموزشی دارم ندارم
27 تدوین و اجرای یک طرح نیاز سنجی جامع دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
راهنمایی و مشاوره آموزشی
28 مهارتهای ارتباطی دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
اخلاق حرفه ای
29 روشهای برنامه ریزی و آموزش در حیطه اخلاق و رفتار حرفه ای دارم ندارم
30 نکات عملی در اخلاق پزشکی و دانشگاهی  Professianalism  اخلاق پزشکی  اخلاق در آموزش و پژوهش دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
عملکرد مبتنی بر شواهد
31 EBM دارم ندارم
نام کارگاه ردیف عناوین اختصاصی دوره نیاز به شرکت در کارگاه
آموزش مجازی
32 کارگاه آموزشی LMS دارم ندارم
33 کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار Story line دارم ندارم
34 کارگاه آموزشی طراحی سناریوی آموزشی جهت تولید محتوای الکترونیکی دارم ندارم
35 کارگاه آموزشی "محتوی الکترونیکی، اصول آموزشی، طراحی وتولید" دارم ندارم


بازگشت