ردیف نام کارگاه نام استاد تاریخ برگزاری دانلود فایل
1 دوره مهارتی روشها وفنون تدریس سطح سه با محتوای روشهای نوین تدریس (آموزش بالینی ) دکتر مهستی علیزاده 1397/08/03 دانلود فایل: 16 مگا بایت
2 اخلاق حرفه ای وعلمی سطح دو دکتر سید حمید خوئی 1397/05/03 دانلود فایل: 30 مگا بایت
3 روش ومدیریت تحقیق سطح سه با محتوای گراندد تئوری دکتر زارع زاده 1397/04/07 دانلود فایل: 1/2 مگا بایت
4 روشها وفنون تدریس سطح یک دکتر فیضی -آقای مرادی 1396/06/01 دانلود فایل: 3.7 مگا بایت
5 کارگاه ارزشیابی بالینی دکتر غفاری 1394/08/14 دانلود فایل: 54 مگا بایت
6 تدریس در فضای مجازی دكتر آیین محمدی 1394/04/15 دانلود فایل: 3.5 مگا بایت